Tell us whether you accept cookies

We use cookies to collect information about how you use JOBS.JUSTICE.GOV.UK . We use this information to make the website work as well as possible and improve our digital services.

Operational Delivery

Project Manager – Wales Residential Women’s Centre Project – 37949
£36,084 - £41,020
Cardiff

Apply BACK TO SEARCH

We welcome and encourage applications from everyone, including groups currently underrepresented in our workforce and pride ourselves as being an employer of choice. To find out more about how we champion diversity and inclusion in the workplace, visit: https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-justice/about/equality-and-diversity

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan bawb, yn cynnwys grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli yn ein gweithlu ar hyn o bryd, ac rydym yn ymfalchïo mewn bod yn gyflogwr o safon uchel sy’n denu llawer o ymgeiswyr. Ewch i https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-justice/about/equality-and-diversity i gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant yn y gweithle.

HMPPS in Wales is inviting applications for a Project Manager to help deliver the Ministry of Justice Wales Residential Women’s Centre pilot and support the implementation of the Wales Female Offending Blueprint Project. This will be a 6 month secondment until March 2021, with the possibility of extension by a further 6 months until September 2021. This is a pan-wales role and the location is negotiable.

The Ministry of Justice Female Offender Strategy (published in June 2018) aims to reduce the number of women serving short custodial sentences and provide more robust sentencing options in the community for women that address the causes of offending and support more effective rehabilitation.

The joint Ministry of Justice and Welsh Government Female Offending Blueprint for Wales (published May 2019) similarly seeks to support women to engage with services in the community by exploring a range of options for secure, safe and reliable accommodation and by developing women-focused services.

For further information about the Female Offender Strategy please visit

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/719819/female-offender-strategy.pdf

For further information about the Wales Female Offending Blueprint please visit:

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-05/female-offending-blueprint_3.pdf

In implementing these strategies, we will be seeking to develop a pilot model for safe accommodation and holistic support for women in the community in Wales, as an alternative to a short custodial sentence, where they can address the underlying causes of their offending such as substance misuse, domestic abuse and poor mental health (a Residential Women’s Centre).

For further information about the Residential Women’s Centre, please visit:

https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/ee9600ae-bee3-4bfd-809a-93440753b7f7

You will join a forward thinking team, committed to improving service provision for women in Wales through the delivery of a pioneering Residential Women’s Centre pilot and through implementation of the Wales Female Offending Blueprint project.

Whilst this role is hosted by HMPPS in Wales, you will report jointly into the HMPPS Blueprint team and the MoJ Residential Women’s Centre project team. You will help to provide a practical interface between the RWC and Female Offending Blueprint project, supporting a joined up, integrated approach to delivery. You will work with a number of internal and external stakeholders including Police and Crime Commissioners, Police Forces, and third sector partners amongst others.

You will provide an agile, solution focused project management service working alongside colleagues in HMPPS and the Ministry of Justice. Crucially, you will need to be responsive, relish a challenge and adopt a pro-active, positive outlook. The team is dispersed so the job will involve a significant degree of remote working. You will need a good understanding of the partnership delivery landscape in Wales.

You will need to have experience of delivering multi-agency projects/change programmes, have a good understanding of the criminal justice partnership landscape in Wales and an awareness of the needs, vulnerabilities and challenges often experienced by women in the criminal justice system.

Mae HMPPS yng Nghymru yn gwahodd ceisiadau am Reolwr Prosiect i helpu i gyflawni cynllun peilot Canolfan Breswyl i Fenywod, Y Weinyddiaeth Gyfiawnder yng Nghymru a chefnogi’r gwaith o weithredu Prosiect Glasbrint Troseddau Menywod Cymru. Bydd hwn yn secondiad o 6 mis tan fis Mawrth 2021, gyda’r posibilrwydd o estyniad o 6 mis arall tan fis Medi 2021. Rôl drwy Cymru gyfan yw hon ac mae’r lleoliad yn negodadwy.

Nod Strategaeth Troseddwyr Benywaidd y Weinyddiaeth Gyfiawnder (a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2018) yw lleihau nifer y menywod sy’n cyflawni dedfrydau byr o garchar a darparu opsiynau dedfrydu mwy cadarn yn y gymuned i fenywod sy’n mynd i’r afael ag achosion troseddu ac yn cefnogi adsefydlu mwy effeithiol.

Mae Glasbrint Troseddau Menywod Cymru ar y cyd a Llywodraeth Cymru (a gyhoeddwyd ym mis Mai 2019) yn yr un modd yn ceisio cefnogi menywod i ymgysylltu â gwasanaethau yn y gymuned drwy archwilio amrywiaeth o opsiynau ar gyfer llety diogel a dibynadwy a thrwy ddatblygu gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar fenywod.

I gael rhagor o wybodaeth am y Strategaeth Troseddwyr Benywaidd ewch i

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/719819/female-offender-strategy.pdf

I gael rhagor o wybodaeth am y Strategaeth Troseddwyr Benywaidd ewch i

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-05/female-offending-blueprint_3.pdf

Wrth weithredu’r strategaethau hyn, byddwn yn ceisio datblygu model peilot ar gyfer llety diogel a chymorth cyfannol i fenywod yn y gymuned yng Nghymru, fel dewis amgen i ddedfryd fer o garchar, lle gallant fynd i’r afael ag achosion sylfaenol eu troseddu megis camddefnyddio sylweddau, cam-drin domestig a phroblemau iechyd meddwl (Canolfan Breswyl i Fenywod).

I gael rhagor o wybodaeth am y Ganolfan Breswyl i Fenywod, ewch i:

https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/ee9600ae-bee3-4bfd-809a-93440753b7f7

Byddwch yn ymuno â thîm blaengar, sydd wedi ymrwymo i wella’r gwasanaethau a ddarperir i fenywod yng Nghymru drwy ddarparu cynllun peilot arloesol gan y Ganolfan Breswyl i Fenywod a thrwy weithredu prosiect Glasbrint Troseddau Menywod Cymru.

Er mai HMPPS yng Nghymru sy’n cynnal y rôl hon, byddwch yn adrodd ar y cyd i dîm Glasbrint HMPPS a thîm prosiect Canolfan Preswyl i Fenywod yr MoJ. Byddwch yn helpu i ddarparu rhyngwyneb ymarferol rhwng prosiect RWC a Glasbrint Troseddau Menywod, gan gefnogi dull o ddarparu cydgysylltiedig ac integredig. Byddwch yn gweithio gyda nifer o randdeiliaid mewnol ac allanol gan gynnwys Comisiynwyr Heddlu a Throsedd, Heddluoedd, a phartneriaid yn y trydydd sector ymhlith eraill.

Byddwch yn darparu gwasanaeth rheoli prosiect hyblyg sy’n canolbwyntio ar atebion sy’n gweithio ochr yn ochr â chydweithwyr yn HMPPS a’r Weinyddiaeth Gyfiawnder. Yn hollbwysig, bydd angen i chi fod yn ymatebol, yn mwynhau her ac yn mabwysiadu agwedd gadarnhaol a rhagweithiol. Mae’r tîm wedi’i wasgaru felly bydd y swydd yn golygu cryn dipyn o weithio o bell. Bydd angen dealltwriaeth dda arnoch o’r tirlun darparu partneriaethau yng Nghymru.

Bydd angen i chi gael profiad o ddarparu prosiectau/rhaglenni newid amlasiantaethol, bod â dealltwriaeth dda o dirwedd y bartneriaeth cyfiawnder troseddol yng Nghymru ac ymwybyddiaeth o’r anghenion, y gwendidau a’r heriau sy’n aml yn wynebu menywod yn y system cyfiawnder troseddol.

Overview of the job

To oversee the development and implementation of a range of projects identified as part of the IOMC Programme

Responsibilities, Activities and Duties

The job holder will be required to carry out the following responsibilities, activities and duties:

 • To manage project(s) identified within the Programme, using project management methodology and adhering to the Project Initiation Document and Plan.
 • To deliver the project(s) within the constraints of the budget and timescales.
 • To provide regular progress reports for project governance purposes.
 • To manage the risks to the project, including the development of contingency plans
 • To prepare end reports for the project, including lessons learned report and any follow on action recommendations.
 • To liaise with all relevant parties, including members of the IOM Cymru Board, Wales Probation, NOMS, Welsh Government, four police force areas, Senior Managers and all other project stakeholders.
 • To liaise with the IOM Cymru Communications Manager to ensure effective project communication is undertaken.
 • To supervise the to ensure effective project evaluation is undertaken.
 • To be involved in any projects as required.
 • To develop own knowledge and skills in order to meet objectives.
 • To comply with and promote adherence to all NPS policies and procedures at all times
 • Such other duties and responsibilities as may reasonably be required.

Other Areas of Responsibilities

 • To comply with and promote adherence to all NPS policies and procedures at all times
 • To develop productive working relationships with all colleagues
 • Model the vision and values of the NPS, providing leadership regarding ways of working.
 • Ensure the provisions of the NPS Wales Division Welsh Language Scheme are implemented in all aspects of work.
 • Develop a culture of systems that promote equality and value diversity
 • Ensure that all aspects of service delivery and partnership work adhere to the legal and NPS requirements of our Equality Objectives.
 • Encourage and enable development of creative solutions to all aspects of the role.
 • Develop own knowledge and skills to meet objectives
 • The role is dynamic and the key duties of the post will develop and evolve in accordance with the overall role and purpose of the post.
 • In order to meet both short and longer term organisational requirements the NPS reserve the right to re-assign the post holder to other locations and/or roles within the same level banding (commensurate with skills and abilities) in accordance with prevailing NPS policies.

The duties/responsibilities listed above describe the post as it is at present and is not intended to be exhaustive. The job holder is expected to accept reasonable alternations and additional tasks of a similar level that may be necessary. Significant adjustments may require re-examination under the Job Evaluation scheme and shall be discussed in the first instance with the Job Holder.

Competencies

The following competencies from the Civil Service Competency Framework will be used for selection purposes:

 • Collaborating and Partnering
 • Leading and Communicating
 • Changing and Improving
 • Delivering at Pace
 • Managing a quality service

Qualifications

Essential

 • Appropriate qualification equivalent to NVQ 4 or degree.
 • Evidence of understanding different approaches to research and evaluation techniques, and applying project management techniques.
 • Knowledge of information developments within the National Offender Management Service and the Criminal Justice System.
 • Awareness of Integrated Offender Management (IOM) in the context of criminal justice strategy and operational delivery.
 • Knowledge and understanding of probation practice.
 • Knowledge of a range of Office computer packages such as Word, Excel PowerPoint etc in order to generate reports, data and support presentations.

Desirable

 • Prince II or equivalent qualification.
 • Experience of using analytical software tools e.g. SPSS.

Skills

Essential

 • Problem solving strategies.
 • Ability to liaise with a range of statutory and voluntary agencies in the community.
 • Ability to analyse data and prepare reports.
 • Effective written, verbal communication skills.
 • Ability to lead on key pieces of work independently without constant supervision and as part of a team.
 • Effective communication skills.
 • Good understanding of project management tools such as reporting frameworks; project plans and risk registers.
 • Ability to represent IOM Cymru Partnership effectively and liaise with a range of organisations.
 • Ability to plan and organise own workload.
 • Knowledge of a range of office computer packages such as Word, Excel, Power-point etc.

Additional Information

This job is Pan Wales – location negotiable

Working Arrangements & Further Information

Standard working hours are 37 hours per week excluding breaks which are unpaid.

Benefits

The MoJ offers a range of benefits:

Annual Leave

Annual leave is 25 days on appointment and will increase to 30 days after ten years’ service.

There is also a scheme to allow qualifying staff to buy or sell up to three days leave each year. Additional paid time off for public holidays and 1 privilege day. Leave for part-time and job share posts will be calculated on a pro-rata basis.

Pension

The National Probation Service is covered by the Local Government Pension Scheme (LGPS) run through the Greater Manchester Pension Fund (GMPF). Please visit www.gmpf.org.uk for further information.

Please note: Any current Civil Servant who is a member of the PCSPS, by accepting an offer of employment to the National Probation Services will be opted out of the PCSPS and auto enrolled into the Local Government Pension Scheme.

Training

The Ministry of Justice is committed to staff development and offers an extensive range of training and development opportunities.

Support

 • A range of ‘Family Friendly’ policies such as opportunities to work reduced hours or job share.
 • Access to flexible benefits such as voluntary benefits, retail vouchers and discounts on a range of goods and services.
 • For any moves across the Civil Service may have implications on your ability to carry on claiming childcare vouchers
 • Paid paternity, adoption and maternity leave.
 • Free annual sight tests for employees who use computer screens.

Networks

The opportunity to join employee-run networks that have been established to provide advice and support and to enable the views of employees from minority groups to be expressed direct to senior management. There are currently networks for employees of minority ethnic origin, employees with disabilities, employees with caring responsibilities, women employees, and lesbian, gay, bisexual and transgender.

Eligibility

All candidates are subject to security and identity checks prior to taking up post

Working for the Civil Service

The Civil Service Code sets out the standards of behaviour expected of civil servants.

We recruit by merit on the basis of fair and open competition, as outlined in the Civil Service Commission’s recruitment principles.

The Civil Service embraces diversity and promotes equality of opportunity.

There is a guaranteed interview scheme (GIS) for candidates with disabilities who meet the minimum selection criteria.