Are you OK with cookies?

We use small files called ‘cookies’ on jobs.justice.gov.uk. Some are essential to make the site work, some help us to understand how we can improve your experience, and some are set by third parties. You can choose to turn off the non-essential cookies. Which cookies are you happy for us to use?

Operational Delivery

Operational Support Grade – HMP Berwyn (Prison support Role) – 56474
£21,468
Wrexham

Apply BACK TO SEARCH

Trosolwg o’r swydd  

Siarad Cymraeg yn hanfodol

Mae’n rhaid gweithio fel tîm i gefnogi ein carchardai.

Fel Swyddog Cefnogol Gweithredol, byddwch yn gofalu am redeg carchar prysur o ddydd i ddydd, gan weithio’n rhan o dîm clos i ymgymryd ag amrediad o wasanaethau cefnogol – popeth o ddyletswyddau patrôl a gwarchod y porth, i reoli cyflenwadau o nwyddau, goruchwylio ymwelwyr, a monitro galwadau ffôn a chamerâu cylch cyfyng. Byddwch yn gweithio sifftiau ac yn ystod y nos i ofalu bod y carchar yn rhedeg yn iawn. Yn wahanol i swyddogion carchar, cyfyngedig fydd eich cyswllt â throseddwyr, er y byddwch o bosib yn ymwneud â throseddwyr yn achlysurol, yn dibynnu ar y carchar.

Nid oes angen ichi feddu ar gymwysterau i wneud y swydd hon. Mae cynorthwyo i gadw carchar yn rhedeg yn llyfn ac yn ddiogel yn gofyn am grebwyll, synnwyr cyffredin, natur gyfrifol ac, ymlaen dim, y gallu i weithio fel tîm.

Yn ychwanegol at eich tâl sylfaenol, byddwch yn cael:

 • 25 diwrnod o wyliau blynyddol, a fydd yn codi i 30 diwrnod ar ôl 10 mlynedd (cyfrifir ar sail pro-rata)
 • 9 diwrnod o wyliau banc, gwyliau cyhoeddus a diwrnodau braint
 • Dilyn prentisiaeth lefel 2 gyda thâl mewn gwasanaeth cwsmer
 • Ymuno â chynllun pensiwn hael y Gwasanaeth Sifil
 • Mynediad at dalebau gofal plant, benthyg tocynnau tymor, disgownt mewn siopau, rhaglen cynorthwyo cyflogeion a’r cynllun seiclo i’r gwaith

National B £21,468

Mae’r tâl a nodir ar gyfer wythnos waith 37 awr yn cynnwys lwfans gweithio oriau anghymdeithasol 17% ac unrhyw daliad ychwanegol na thelir ond mewn rhai lleoliadau.

Cyfrifoldebau, gweithgareddau a dyletswyddau

Byddwch yn gweithio mewn ffordd hyblyg i ymgymryd â swyddogaethau gweithredol ledled y carchar yn ôl y gofyn. Mae’r cyfrifoldebau, y gweithgareddau a’r dyletswyddau yn debygol o gynnwys y canlynol:

 • dyletswyddau gwarchod y porth: sicrhau bod staff, ymwelwyr a cherbydau yn cael mynediad diogel i’r safle a’u bod yn gadael y safle’n ddiogel; archwilio staff, carcharorion, ymwelwyr, contractwyr a cherbydau; rhoi allweddau a radios i staff a’u casglu 
 • yr ystafell reoli: gweithredu system radio’r sefydliad a monitro camerâu cylch cyfyng gan sicrhau reportio pob gweithgaredd amheus
 • ymweliadau: cofnodi ymweliadau; adnabod a phrosesu ymwelwyr wrth iddynt gyrraedd, eu hebrwng pan fo angen
 • sensro/gohebiaeth: monitro/cofnodi post a reportio unrhyw eitemau anghyfreithlon neu eitemau gwaharddedig, gan gadw tystiolaeth 
 • dyletswyddau nos: sicrhau bod drysau’r celloedd wedi eu cloi/diogelu a bod yr holl garcharorion yn ddiogel yn eu celloedd 
 • y dderbynfa: cynorthwyo i gefnogi tasgau priodol yn y dderbynfa; tynnu llun carcharorion; casglu a threfnu dogfennaeth ar gyfer y broses eiddo; archwilio eiddo a pharseli i garcharorion a’u harchwilio â pheiriant pelydr X; derbyn eitemau ar gyfer carcharorion a gwirio bod y seliau yn gyfan ar eiddo sydd wedi ei gadw 
 • goruchwylio carcharorion: goruchwylio carcharorion yn ôl y gofyn; ymgymryd â newid dillad/eiddo carcharorion a chynorthwyo swyddogion i sicrhau bod pobl yn cylchredeg yn rhwydd
 • cludo bwyd: cludo a chasglu’r troli bwyd, gan ddefnyddio cerbyd tynnu trydan o bosib 
 • dyletswyddau gyrru: cludo carcharorion a’u hebryngwyr i’w cyrchfan yn y cerbyd cludo carcharorion; casglu post o swyddfa ddosbarthu leol  
 • galwadau ffôn: monitro’r system Rhif Adnabod Personol (PIN), cadw cofnod o geisiadau gan garcharorion am alwadau ffôn PIN; cwblhau’r holl waith papur perthnasol gan gadw cofnod o bob sgwrs ar gyfer awdit; gwirio mai rhifau cyfreithwyr cofrestredig yw’r rhifau cyfreithiol  
 • gweithdrefnau a phrotocol: deall polisïau cenedlaethol a lleol a chydymffurfio â hwy gan ymateb yn briodol i alw am weithdrefnau argyfwng a’r camau gweithredu angenrheidiol mewn perthynas â digwyddiadau

Sut i ymgeisio

Cam 1

 1. Gwybodaeth amdanoch chi
  Cliciwch i wneud cais a rhoi eich manylion personol ar y ffurflen gais

 2. Prawf byr ar-lein
  Pan fyddwch yn gwneud cais, byddwch yn cael neges e-bost gyda chyfarwyddiadau manwl yn egluro sut i wneud y prawf ar-lein. Asesiad yn seiliedig ar gêm yw hwn sy’n edrych a ydych ym meddu ar y cryfderau naturiol a’r cyneddfau iawn i fod yn Swyddog Cefnogol Gweithredol. Oddeutu 40 munud yw hyd y prawf, ond nid oes cyfyngiad amser.
  Nid oes angen ichi fod yn chwaraewr gemau profiadol i wneud yn dda yn y prawf hwn. Yr amcan yw edrych a oes gennych y gallu naturiol i lwyddo yn y swydd.

Cyn ichi wneud y prawf go iawn, rydym yn argymell eich bod yn ymarfer drwy wneud yr asesiad gan ddefnyddio’r app Firefly Freedom. Bydd hyn yn eich cynorthwyo ar gyfer y prawf go iawn.
Gellir llwytho’r ymarfer ar gyfer y prawf ar eich dyfais symudol drwy glicio ar un o’r dolenni isod. Bydd angen y cod
ADJT i wneud y prawf.


Android Download
iOS Download

Cam 2

Os byddwch yn llwyddo yn y prawf, byddwn yn eich gwahodd am gyfweliad.

Mae’r cyfweliad yn gyfle delfrydol ichi ddweud mwy wrthym amdanoch chi eich hun, eich hanes gyrfaol a’ch profiadau personol, er mwyn inni allu dod i’ch adnabod yn well ac asesu eich addasrwydd ar gyfer gweithio yn y carchar.

Gweler ein gwefan am ragor o wybodaeth: www.prisonsupportrole.co.uk

Cynigion swydd: swydd wag ‘rhestr haeddiant’

Mae hon yn swydd wag ‘rhestr haeddiant’. Os byddwch yn llwyddiannus yn y cyfweliad ychwanegir eich enw at restr haeddiant yn seiliedig ar eich sgôr.

Pan fo’r holl ymgeiswyr wedi eu cyfweld, bydd y carchar yn cynnig swydd i’r rheiny a gafodd y sgôr uchaf gyntaf pan fydd swyddi ar gael.

Gellir aros ar restr haeddiant am 12 mis. Wedi hynny, bydd angen ailymgeisio.

In addition to the Interview, you will also be required to undertake an assessment to test your ability to communicate in the Welsh language.

Salary

£21,468

Additional Information

Additional Information  

Working Arrangements & Further Information

Some of MoJ’s, including NOMS, terms and conditions of service are changing as part of Civil Service reform. The changes will apply to staff joining MoJ who are new to the Civil Service. Staff joining MoJ from other civil service employers will transfer onto the new MoJ terms if they are already on ‘modernised’ terms in their current post or onto ‘unmodernised’ MoJ terms if they are on ‘unmodernised’ terms at their current post. Details will be available if an offer is made.

Standard working hours for this post are 37 hours per week excluding breaks which are unpaid.

If you are a current NPS employee, this vacancy may be available on a Loan basis for up to 2 years. Applications are invited from suitable qualified staff.

The Loan/Secondment is subject to the approval of the selected candidate’s Business Unit, which should be obtained before confirmation of appointment.

 

Benefits

Annual Leave

The holiday year runs from 1 March. If you work a non standard work pattern your leave entitlement may be expressed in either hours or days as appropriate. Leave entitlement is calculated on a pro-rata basis and you will be advised of your actual entitlement on appointment. If you were appointed internally and your leave was previously calculated in days, this will continue to be the case.

Bank, Public and Privilege Holidays

You are entitled to 9 days (66 hours 36 minutes) in recognition of bank, public and privilege holidays. These hours are added to your annual leave allowance. There is a requirement to work some public and bank holidays subject to your shift pattern and the operational needs of the establishment.

Pension

The Civil Service offers a choice of two pension schemes, giving you the flexibility to choose the pension that suits you best.

Work Life Balance

The Prison Service is keen to encourage alternative working arrangements. Work life balance provides greater opportunities for staff to work more flexibly wherever managers and establishments can accommodate requests to do so. The Prison Service offers flexible working subject to completion of a satisfactory probationary period and NVQ.

Season Ticket Advance

After two months’ service, you’ll be eligible to apply for a season ticket advance to purchase a quarterly or longer-period season ticket for travel between home and your place of work.

Training

In addition to the individual induction programme which will be delivered at the Establishment and will include security and diversity training you will be required to attend a two week training course which will provide you with the knowledge and skills required to effectively carry out your duties.

The Prison Service is committed to staff development and offers a range of training and development opportunities, including areas such as Equality and Diversity, Dealing with Challenging Behaviour, Suicide Prevention and Anti Bullying Programmes.

There are opportunities to access promotion programmes and the Prison Service provide a variety of training appropriate to individual posts.

Eligibility

All candidates are subject to security and identity checks prior to taking up post

All external candidates are subject to 6 months probation. Internal candidates are subject to probation if they have not already served a probationary period within NOMS

All staff are required to declare whether they are a member of a group or organisation which the Prison Service considers to be racist.