Are you OK with cookies?

We use small files called ‘cookies’ on jobs.justice.gov.uk. Some are essential to make the site work, some help us to understand how we can improve your experience, and some are set by third parties. You can choose to turn off the non-essential cookies. Which cookies are you happy for us to use?

Operational Delivery

45325- Operational Support Grade – HMP Berwyn – 45325
£20,598
Wrexham

Apply BACK TO SEARCH

Trosolwg o’r swydd  

Siarad Cymraeg yn hanfodol

 

Mae’n rhaid gweithio fel tîm i gefnogi ein carchardai.

Fel Swyddog Cefnogol Gweithredol, byddwch yn gofalu am redeg carchar prysur o ddydd i ddydd, gan weithio’n rhan o dîm clos i ymgymryd ag amrediad o wasanaethau cefnogol – popeth o ddyletswyddau patrôl a gwarchod y porth, i reoli cyflenwadau o nwyddau, goruchwylio ymwelwyr, a monitro galwadau ffôn a chamerâu cylch cyfyng. Byddwch yn gweithio sifftiau ac yn ystod y nos i ofalu bod y carchar yn rhedeg yn iawn. Yn wahanol i swyddogion carchar, cyfyngedig fydd eich cyswllt â throseddwyr, er y byddwch o bosib yn ymwneud â throseddwyr yn achlysurol, yn dibynnu ar y carchar.

Nid oes angen ichi feddu ar gymwysterau i wneud y swydd hon. Mae cynorthwyo i gadw carchar yn rhedeg yn llyfn ac yn ddiogel yn gofyn am grebwyll, synnwyr cyffredin, natur gyfrifol ac, ymlaen dim, y gallu i weithio fel tîm.

Yn ychwanegol at eich tâl sylfaenol, byddwch yn cael:

 • 25 diwrnod o wyliau blynyddol, a fydd yn codi i 30 diwrnod ar ôl 10 mlynedd (cyfrifir ar sail pro-rata)
 • 9 diwrnod o wyliau banc, gwyliau cyhoeddus a diwrnodau braint
 • Dilyn prentisiaeth lefel 2 gyda thâl mewn gwasanaeth cwsmer
 • Ymuno â chynllun pensiwn hael y Gwasanaeth Sifil
 • Mynediad at dalebau gofal plant, benthyg tocynnau tymor, disgownt mewn siopau, rhaglen cynorthwyo cyflogeion a’r cynllun seiclo i’r gwaith

 

National B £20,598

Mae’r tâl a nodir ar gyfer wythnos waith 37 awr yn cynnwys lwfans gweithio oriau anghymdeithasol 17% ac unrhyw daliad ychwanegol na thelir ond mewn rhai lleoliadau.

Cyfrifoldebau, gweithgareddau a dyletswyddau

Byddwch yn gweithio mewn ffordd hyblyg i ymgymryd â swyddogaethau gweithredol ledled y carchar yn ôl y gofyn. Mae’r cyfrifoldebau, y gweithgareddau a’r dyletswyddau yn debygol o gynnwys y canlynol:

 • dyletswyddau gwarchod y porth: sicrhau bod staff, ymwelwyr a cherbydau yn cael mynediad diogel i’r safle a’u bod yn gadael y safle’n ddiogel; archwilio staff, carcharorion, ymwelwyr, contractwyr a cherbydau; rhoi allweddau a radios i staff a’u casglu 
 • yr ystafell reoli: gweithredu system radio’r sefydliad a monitro camerâu cylch cyfyng gan sicrhau reportio pob gweithgaredd amheus
 • ymweliadau: cofnodi ymweliadau; adnabod a phrosesu ymwelwyr wrth iddynt gyrraedd, eu hebrwng pan fo angen
 • sensro/gohebiaeth: monitro/cofnodi post a reportio unrhyw eitemau anghyfreithlon neu eitemau gwaharddedig, gan gadw tystiolaeth 
 • dyletswyddau nos: sicrhau bod drysau’r celloedd wedi eu cloi/diogelu a bod yr holl garcharorion yn ddiogel yn eu celloedd 
 • y dderbynfa: cynorthwyo i gefnogi tasgau priodol yn y dderbynfa; tynnu llun carcharorion; casglu a threfnu dogfennaeth ar gyfer y broses eiddo; archwilio eiddo a pharseli i garcharorion a’u harchwilio â pheiriant pelydr X; derbyn eitemau ar gyfer carcharorion a gwirio bod y seliau yn gyfan ar eiddo sydd wedi ei gadw 
 • goruchwylio carcharorion: goruchwylio carcharorion yn ôl y gofyn; ymgymryd â newid dillad/eiddo carcharorion a chynorthwyo swyddogion i sicrhau bod pobl yn cylchredeg yn rhwydd
 • cludo bwyd: cludo a chasglu’r troli bwyd, gan ddefnyddio cerbyd tynnu trydan o bosib 
 • dyletswyddau gyrru: cludo carcharorion a’u hebryngwyr i’w cyrchfan yn y cerbyd cludo carcharorion; casglu post o swyddfa ddosbarthu leol  
 • galwadau ffôn: monitro’r system Rhif Adnabod Personol (PIN), cadw cofnod o geisiadau gan garcharorion am alwadau ffôn PIN; cwblhau’r holl waith papur perthnasol gan gadw cofnod o bob sgwrs ar gyfer awdit; gwirio mai rhifau cyfreithwyr cofrestredig yw’r rhifau cyfreithiol  
 • gweithdrefnau a phrotocol: deall polisïau cenedlaethol a lleol a chydymffurfio â hwy gan ymateb yn briodol i alw am weithdrefnau argyfwng a’r camau gweithredu angenrheidiol mewn perthynas â digwyddiadau

 

Sut i ymgeisio

Cam 1

 1. Gwybodaeth amdanoch chi
  Cliciwch i wneud cais a rhoi eich manylion personol ar y ffurflen gais

 2. Prawf byr ar-lein
  Pan fyddwch yn gwneud cais, byddwch yn cael neges e-bost gyda chyfarwyddiadau manwl yn egluro sut i wneud y prawf ar-lein. Asesiad yn seiliedig ar gêm yw hwn sy’n edrych a ydych ym meddu ar y cryfderau naturiol a’r cyneddfau iawn i fod yn Swyddog Cefnogol Gweithredol. Oddeutu 40 munud yw hyd y prawf, ond nid oes cyfyngiad amser.
  Nid oes angen ichi fod yn chwaraewr gemau profiadol i wneud yn dda yn y prawf hwn. Yr amcan yw edrych a oes gennych y gallu naturiol i lwyddo yn y swydd.

Cyn ichi wneud y prawf go iawn, rydym yn argymell eich bod yn ymarfer drwy wneud yr asesiad gan ddefnyddio’r app Firefly Freedom. Bydd hyn yn eich cynorthwyo ar gyfer y prawf go iawn.
Gellir llwytho’r ymarfer ar gyfer y prawf ar eich dyfais symudol drwy glicio ar un o’r dolenni isod. Bydd angen y cod
ADJT i wneud y prawf.


Android Download
iOS Download

Cam 2

Os byddwch yn llwyddo yn y prawf, byddwn yn eich gwahodd am gyfweliad.

Mae’r cyfweliad yn gyfle delfrydol ichi ddweud mwy wrthym amdanoch chi eich hun, eich hanes gyrfaol a’ch profiadau personol, er mwyn inni allu dod i’ch adnabod yn well ac asesu eich addasrwydd ar gyfer gweithio yn y carchar.

 

Gweler ein gwefan am ragor o wybodaeth: www.prisonsupportrole.co.uk

 

Cynigion swydd: swydd wag ‘rhestr haeddiant’

 

Mae hon yn swydd wag ‘rhestr haeddiant’. Os byddwch yn llwyddiannus yn y cyfweliad ychwanegir eich enw at restr haeddiant yn seiliedig ar eich sgôr.

 

Pan fo’r holl ymgeiswyr wedi eu cyfweld, bydd y carchar yn cynnig swydd i’r rheiny a gafodd y sgôr uchaf gyntaf pan fydd swyddi ar gael.

 

Gellir aros ar restr haeddiant am 12 mis. Wedi hynny, bydd angen ailymgeisio.

Additional Information

Working Arrangements & Further Information

Some of MoJ’s, including NOMS, terms and conditions of service are changing as part of Civil Service reform. The changes will apply to staff joining MoJ who are new to the Civil Service. Staff joining MoJ from other civil service employers will transfer onto the new MoJ terms if they are already on ‘modernised’ terms in their current post or onto ‘unmodernised’ MoJ terms if they are on ‘unmodernised’ terms at their current post. Details will be available if an offer is made.

Standard working hours for this post are 37 hours per week excluding breaks which are unpaid.

If you are a current NPS employee, this vacancy may be available on a Loan basis for up to 2 years. Applications are invited from suitable qualified staff.

The Loan/Secondment is subject to the approval of the selected candidate’s Business Unit, which should be obtained before confirmation of appointment.

 

Benefits

Annual Leave

-The holiday year runs from 1 March. If you work a non standard work pattern your leave entitlement may be expressed in either hours or days as appropriate. Leave entitlement is calculated on a pro-rata basis and you will be advised of your actual entitlement on appointment. If you were appointed internally and your leave was previously calculated in days, this will continue to be the case.

Bank, Public and Privilege Holidays

-You are entitled to 9 days (66 hours 36 minutes) in recognition of bank, public and privilege holidays. These hours are added to your annual leave allowance. There is a requirement to work some public and bank holidays subject to your shift pattern and the operational needs of the establishment

Pension

-The Civil Service offers a choice of two pension schemes, giving you the flexibility to choose the pension that suits you best.

Work Life Balance

-The Prison Service is keen to encourage alternative working arrangements. Work life balance provides greater opportunities for staff to work more flexibly wherever managers and establishments can accommodate requests to do so. The Prison Service offers flexible working subject to completion of a satisfactory probationary period and NVQ

Season Ticket Advance

-After two months’ service, you’ll be eligible to apply for a season ticket advance to purchase a quarterly or longer-period season ticket for travel between home and your place of work

Training

-The Prison Service is committed to staff development and offers a range of training and development opportunities, including areas such as Equality and Diversity, Dealing with Challenging Behaviour, Suicide Prevention and Anti Bullying Programmes

-There are opportunities to access promotion programmes and the Prison Service provide a variety of training appropriate to individual posts

-All staff receive security and diversity training and an individual induction programme into their new roles

Eligibility

-All candidates are subject to security and identity checks prior to taking up post

-All external candidates are subject to 6 months’ probation. Internal candidates are subject to probation if they have not already served a probationary period within NOMS

-All staff are required to declare whether they are a member of a group or organisation which the Prison Service considers to be racist

 

Working for the Civil Service

 

The Civil Service Code sets out the standards of behaviour expected of civil servants.

 

The Civil Service embraces diversity and promotes equality of opportunity. We recruit by merit on the basis of fair and open competition, as outlined in the Civil Service Commission’s recruitment principles

 

We welcome and encourage applications from everyone, including groups currently underrepresented in our workforce and pride ourselves as being an employer of choice. To find out more about how we champion diversity and inclusion in the workplace, visit: https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-justice/about/equality-and-diversity

 

 

Disability support

 

Tell us if you have a disability when you apply and we can offer reasonable adjustments to help with the online test and interview.

Overview of the job  

   

Welsh Speaking is an Essential Criteria.

 

A Great Place to Work for Veterans’

The ‘Making the Civil Service a Great Place to work for veterans’ initiative includes a guaranteed interview scheme to those who meet the minimum criteria to provide eligible former members of the Armed Forces with opportunities to secure rewarding jobs.  Allowing veterans to continue to serve their country, and to bring highly skilled individuals with a broad range of experience into the Civil Service in an environment, which recognises and values your previous service in the Armed Forces.

For further details about the initiative and eligibility requirements visit:

https://www.gov.uk/government/news/making-the-civil-service-a-great-place-to-work-for-veterans

 

It takes teamwork to support our prisons.

As an Operational Support Grade, you will look after the day-to-day running of a busy prison, working in a close-knit team to carry out a range of support services – everything from patrol and gate duties, to managing deliveries, supervising visitors, and monitoring phone calls and CCTV. You will work shifts and nights to keep things running. Unlike our prison officers, your contact with offenders is limited, although depending on the particular prison you may interact with offenders occasionally.

You don’t need any qualifications to do this job. Helping to keep a prison running smoothly and safely requires good judgement, common sense, responsibility and, above all, teamwork.

In addition to your base pay, you will receive:

 • annual leave is 25 days on appointment and will increase to 30 days after 10 years’ service (calculated on a pro-rata basis)
 • 9 days bank, public and privilege holidays
 • access to a paid Level 2 apprenticeship in customer service
 • access to the generous Civil Service pension scheme
 • season ticket loans, retail discounts, an Employee Assistance Programme and a Cycle to Work scheme

National B £20,598

The salary figures quoted are for a 37-hour working week inclusive of 17% unsocial hours working allowance and any additional market supplement payment that will only be paid at certain locations.

 

Responsibilities, activities and duties

You will be flexibly deployed to perform operational roles across the prison as required. Responsibilities, activities and duties are likely to include:

 • gate/portal duties: ensure the secure entry and exit of staff, visitors, vehicles; carry out searches of staff, prisoners, visitors, contractors and vehicles; issue and collect staff keys/radios 
 • control room: operate the establishment radio system and monitor CCTV ensuring all suspicious activities are reported
 • visits: book visits; identify and process visitors on their arrival, escort them if required
 • censors/correspondence: monitor/log mail and report any illicit or contraband items, maintaining the preservation of evidence 
 • night duties: ensure cell doors are locked/secure and all prisoners are safely accounted for 
 • reception: assist in supporting appropriate tasks in reception; photograph prisoners; collate documentation for the property process; search/x-ray incoming prisoner property and parcels; receive items for prisoners and check all seals are intact on property storage 
 • prisoner supervision: supervise prisoners as required; undertake prisoner clothing/property exchange and assist officers with free flow movement
 • food delivery: food trolley delivery and collection, which may involve the use of an electric tug vehicle 
 • driving duties: transport prisoners and their escort to their destination in the cellular vehicle; collect mail from local sorting office  
 • phone calls: monitor the Personal Identification Number (PIN) system, maintaining the log of PIN Phone requests from prisoners; complete all relevant paperwork keeping an audit trail of conversations; check that legal numbers are registered solicitors  
 • procedures and protocol: understand and conform to national and local policies, responding appropriately to invoke emergency procedures and the actions required in relation to incidents

 

How to apply

Stage 1

 1. Tell us about yourself
  Click apply and fill in your personal details on our application form

 2. Take a short online test
  When you apply, you will receive an email with detailed instructions on how to take our online test. This is a game-based assessment that checks you have the right natural strengths and preferences to become an Operational Support Grade. This will take around 40 minutes to complete, but there is no time limit.
  You don’t need to be a gamer to do well on this test. We’re just looking for your natural ability to succeed in the role.

Before you take the real test, we recommend taking a practice assessment through our Firefly Freedom mobile app. This will help prepare you for the real test.
Download the practice test onto your mobile device by clicking one of the below links. You will need the code ADJT to take the test.

 Android Download | iOS Download

 

Stage 2

If you pass the test, we’ll invite you for an interview. Due to the current Covid-19 restrictions the interview may be conducted in a digital format using Skype or similar applications, we will confirm the arrangements with you in the interview invite.

The interview is the ideal opportunity to tell us more about yourself, your work history or personal experiences, so we can get to know you better and assess how you will be suited to prison work.

 

For more information please visit our website: www.prisonsupportroles.co.uk

 

 

Job offers: ‘merit’ vacancy

 

This is a ‘merit’ job vacancy. If you are successful at the interview you will be added to a merit list based on your score.

 

When all applicants have completed the assessment, the prison will make job offers to those with the highest scores first when positions become available.

 

You can stay on the merit list for 12 months. After this, you’ll need to apply again.

 

The jobholder must be able to fulfil all spoken aspects of the role with confidence in English or (when specified in Wales) Welsh.

 

Allowance Details  

In addition, you will receive 17% unsocial working allowance. This has been included in the salary figures quoted.

 

 

Working for the Civil Service

 

The Civil Service Code sets out the standards of behaviour expected of civil servants.

 

The Civil Service embraces diversity and promotes equality of opportunity. We recruit by merit on the basis of fair and open competition, as outlined in the Civil Service Commission’s recruitment principles

 

We welcome and encourage applications from everyone, including groups currently underrepresented in our workforce and pride ourselves as being an employer of choice. To find out more about how we champion diversity and inclusion in the workplace, visit: https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-justice/about/equality-and-diversity